Algemene voorwaarden Fundament

Definities

Art. 1
Fundament: De holistische gezondheidspraktijk van Maaike Devos die verschillende diensten aanbiedt, zoals individuele consulten, trajecten, workshops, reeksen, intensives, vormingen, lezingen, online programma’s en andere activiteiten.

Deelnemer, cursist of cliënt: De persoon die een dienst van Fundament afneemt of een order, bestelling of cursusreservatie plaatst.

Diensten: Alle door Maaike Devos/Fundament aangeboden individuele consulten, trajecten, workshops, reeksen, intensives, vormingen, lezingen, online programma’s en andere activiteiten.


Algemeen

Art. 2
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten aangegaan, opdrachten verstrekt aan en bestellingen/diensten geleverd door Fundament/Maaike Devos met hoofdzetel te 8880 Sint-Eloois-Winkel, Koning Boudewijnlaan 14 met ondernemingsnummer BE0665.583.811 en via de website/webpagina’s van Fundament.  Tenzij schriftelijk of elektronisch anders is overeengekomen.

Art. 3
Door zich in te schrijven of een dienst van Fundament/Maaike Devos af te nemen gaat de deelnemer, cursist of cliënt automatisch akkoord met deze algemene voorwaarden.  Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de cliënt.  Afwijkingen op en aanvullingen aan deze algemene voorwaarden (bijvoorbeeld op offerte en/of op factuur) zijn slechts bindend indien deze door Maaike Devos schriftelijk aanvaard werden.

Art. 4
Indien Maaike Devos nalaat een bepaald recht opgenomen in deze voorwaarden uit te oefenen, zal dit geen enkele impact hebben op haar recht om deze voorwaarde in een later stadium na te streven met de cliënt.  De nietigverklaring van een clausule of een deel van een clausule van deze voorwaarden heeft geen invloed op de andere clausules of delen van clausules. Het nietig verklaarde deel moet indien mogelijk worden vervangen door een rechtsgeldig en economisch gelijkwaardig voorschrift.

Art. 5
Fundament behoudt zich het recht om deze voorwaarden op gelijk welk ogenblik te wijzigen.  Cliënten worden hiervan tijdig op de hoogte gebracht.  Wijzigingen treden in werking één maand na de bekendmaking, tenzij anders aangegeven.


Offertebevestiging en levering/uitvoering van opdracht

Art. 6
De prijsoffertes opgesteld door Maaike Devos zijn slechts geldig tot en met de daarop voorziene vervaldatum.  Wanneer het bedrijf, de organisatie of de cliënt de prijsofferte niet aanvaardt binnen deze aangegeven termijn kan Maaike Devos deze aanpassen.  De overeenkomst komt tot stand wanneer het bedrijf, de organisatie of de cliënt de offerte ongewijzigd ondertekent en terugzendt of terugmailt naar Maaike Devos.

Art. 7
Maaike Devos verbindt er zich toe binnen de door haar opgegeven termijn op te leveren of de opdracht uit te voeren. Hierbij wordt uitzondering gemaakt voor vertraging veroorzaakt door de eigen houding/bijkomende vragen van het bedrijf, de organisatie of de cliënt, die een tijdige oplevering of uitvoering onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken en overmacht.

Art. 8
Maaike Devos kan niet aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen of gevallen van niet-uitvoering die het gevolg zijn van omstandigheden of oorzaken buiten haar redelijke controle, met inbegrip van, doch zonder beperking, staking, handelen, verzuim of het door een derde partij in gebreke blijven om samen te werken, brand of een andere gelijksoortige toevalligheid, overmacht, epidemie, oorlog of andere gewelddaden of eender welke wet, bevel of vereiste van gelijk welke regeringsinstantie of overheid.

Art. 9
Maaike Devos behoudt zich het recht om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen in geval van faillissement, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van het bedrijf, de organisatie of de cliënt.

  

Betalingen en facturering

Art. 10
Een bestelling van diensten of cursusreservatie wordt geacht te zijn aanvaard, zodra deze telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via de website door de cliënt aan Fundament is verstrekt.
Elke factuur is door de cliënt definitief aanvaard indien deze niet binnen de 14 dagen na factuurdatum schriftelijk geprotesteerd is. De cliënt zal hierbij steeds de datum en nummer van de factuur dienen te vermelden in het schrijven.

Art. 11
Alle rekeningen en/of facturen van cursussen, workshops, vormingen, diensten, verkopen en/of reservaties van Fundament dienen contant betaald te worden, tenzij anders overeengekomen.
Bij niet-betaling wordt de cliënt van rechtswege geacht in gebreke te zijn zonder bijkomende schriftelijke ingebrekestelling en is een schadevergoeding verschuldigd van 10% per jaar op het onbetaalde factuurbedrag, excl BTW, met een minimum van 50,00€ alsook een verwijlintrest van 7% per jaar.

Art. 12
De tarieven van diensten en programma’s zijn vermeld op de website van Fundament en kunnen periodiek worden aangepast.  De op de website en folders vermelde prijzen en data van Fundament zijn onder voorbehoud van fouten.

Het volledig bedrag voor trajecten, workshops, reeksen, intensives en online programma’s dient vooraf te worden voldaan., tenzij een andere betalingsregeling is overeengekomen.  Betaling kan via bancontact of overschrijving.

Het bedrag voor een los individueel consult wordt door de cliënt onmiddellijk na het beëindigen van de sessie betaald.  Dit kan met cash of via Payconiq.


Online aankopen van programma’s/trainingsmateriaal
Art. 13
De cliënt kiest welke producten hij/zij wenst aan te kopen door zich in te schrijven via het daarvoor voorziene formulier. Wanneer hij/zij op Afrekenen klikt, gaat hij/zij over tot de betaling.  De cliënt kan ook via e-mail een aankoop met Maaike Devos overeenkomen door aan te geven welk(e) product(en) hij/zij wenst te kopen. Maaike Devos stuurt hem in dat geval per e-mail instructies.  Na een succesvolle betaling is de verkoop gerealiseerd en worden de producten naar de cliënt verzonden.
Art. 14
De cliënt heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:
– via de onlinebanking app van de eigen bank;
– via bankkaart;
– via overschrijving;
Art. 15
De cliënt heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen na aankoop van het gekozen programma zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.  Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de cliënt via een ondubbelzinnige verklaring per e-mail Maaike Devos op de hoogte stellen van zijn/haar beslissing de overeenkomst te herroepen.  Maaike Devos betaalt in dat geval alle tot op dat moment ontvangen betalingen met betrekking tot deze overeenkomst terug aan de cliënt.  Dit binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Maaike Devos op de hoogte is gesteld van de beslissing van de cliënt om de overeenkomst te herroepen.  Maaike Devos betaalt de cliënt terug via overschrijving; er zullen de cliënt voor deze terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.
Art.16
De cliënt kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:
– dienstenovereenkomsten;
– de levering van volgens specificaties van de cliënt vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
– overeenkomsten waarbij de cliënt Maaike Devos specifiek verzocht heeft hem/haar te bezoeken om daar dringende diensten te verlenen.

Intellectuele eigendomsrechten

Art. 17
De cliënt aanvaardt dat de intellectuele eigendomsrechten op het geleverde opleidingsmateriaal niet zullen worden overgedragen.  Voor zover hierop intellectuele eigendomsrechten rusten, zal de cliënt wel een niet-exclusief gebruiksrecht krijgen.
Aan de website en folders van Fundament kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

Annulering en retourbeleid
Art.18
Alle annuleringen dienen schriftelijk/per e-mail te worden doorgegeven.  De annulering kan eventueel voorafgegaan worden door een telefonische verwittiging.

Art. 19
Individuele (losse) consulten kunnen tot 24 uur voor de afspraak kosteloos worden geannuleerd of verplaatst. Bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak of geen annulering is Maaike Devos gerechtigd de volledige kosten in rekening te brengen.  Bij aantoonbare overmacht zoals ongeval, ziekte, overlijden geldt deze voorwaarde niet. Op voorwaarde dat natuurlijke gezondheidsbegeleiding compleet is uitgesloten.

Art. 20
Trajecten, workshops, reeksen en intensives kunnen tot 1 week voor aanvang kosteloos worden geannuleerd.  In geval van annulering vanaf 1 week vóór de aanvang van de cursus is Maaike Devos gerechtigd 50% van de kosten in rekening te brengen.  Ook hier geldt deze regel niet bij aantoonbare overmacht.  Op voorwaarde dat natuurlijke gezondheidszorg compleet is uitgesloten.

Art. 21
Het Zelfzorg traject van Fundament duurt 6 maanden en omvat elke maand één individueel consult.  Het traject start op de datum van het eerste consult en duurt 6 opeenvolgende maanden.  Indien een consult in een bepaalde maand niet kan plaatsvinden, kan dit in overleg worden ingehaald binnen de duur van het traject.
Bij annulering van een individueel consult binnen het traject gelden de hierboven weergegeven voorwaarden van individuele (losse) consulten.  
Niet gebruikte consulten binnen de duur van het traject kunnen niet worden overgedragen naar een volgende periode en vervallen zonder recht op restitutie.

Art. 22
In uitzonderlijke situaties van aantoonbare overmacht zoals ongeval, ziekte en overlijden waarbij natuurlijke gezondheidszorg compleet is uitgesloten kan Maaike Devos terugbetaling in overweging nemen.  Het bedrag van terugbetaling wordt bepaald op basis van de al afgenomen diensten.  Tevens is er als schadebeding een forfaitaire vergoeding verschuldigd onder andere voor administratieve en boekhoudkundige kosten ten belope van 10% van het factuurbedrag, steeds met een minimum van 125€.
De terugbetaling gebeurt via overschrijving binnen maximum 14 kalenderdagen na ontvangst van rekeningnummer van de cliënt.

Art. 23
De cliënt dient tijdig en volledig te informeren over medische en andere relevante omstandigheden.  De cliënt is zelf verantwoordelijk voor het opvolgen van adviezen en instructies gegevens tijdens de consulten.

Art. 24
Alle verstrekte rekeningen en/of facturen zijn bindend en worden als aanvaard beschouwd, tenzij de cliënt onmiddellijk bij aanvang van het gebruik van de accommodatie zijn ongenoegen kenbaar maakt. Elk protest na gebruik van de accommodatie zal beschouwd worden als zijnde laattijdig en irrelevant.

Art. 25
Tijdens alle cursussen en activiteiten georganiseerd via Fundament, zowel direct als indirect, is de deelnemer aansprakelijk voor door hem of haar toegebrachte schade aan goederen, eigendommen en gebouwen van zowel Fundament als van derden, alsook aan personen; ook indien er geen sprake is van opzet.
Art. 26
Maaike Devos stelt zich niet aansprakelijk voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen, door welke oorzaak ook, tijdens de van haar, direct of indirect, uitgaande cursussen, diensten en activiteiten.

Art. 27
Maaike Devos behoudt zich het recht voor om diensten te annuleren of te wijzigen bij onvoldoende deelnemers of onvoorziene omstandigheden. In dergelijke gevallen heeft de klant recht op terugbetaling van de reeds betaalde kosten

Art. 28

Bij ziekte/familiale omstandigheden/overmacht van Maaike Devos wordt de dienstverlening opgeschort tot nader order en wordt terug aangevangen op het ogenblik dat Maaike Devos hiertoe in staat is. Opschorting van de dienstverlening geeft de cliënt geen recht op enige schadevergoeding.


Aansprakelijkheid en garanties 

Art. 29
Fundament streeft naar een hoge kwaliteit van de diensten, maar kan geen garantie geven op resultaten.  Maaike Devos kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit de deelname aan de diensten, tenzij er sprake is van opzet of grove nalatigheid.  In geval van gezondheidsklachten dient de cliënt altijd een arts te raadplegen.


Klachten en geschillen – Toepasselijk Recht

Art. 30
Klachten over diensten dienen schriftelijk of per e-mail te worden ingediend bij Fundament.  Maaike Devos zal de klacht in behandeling nemen en binnen 14 dagen schriftelijk reageren.  Geschillen worden bij voorkeur in onderling overleg opgelost.

Art. 31
De overeenkomst tussen Maaike Devos en de cliënt is onderworpen aan het Belgisch recht. Geschillen die niet onderling kunnen worden opgelost en die voortvloeien uit of verband houden met deze algemene voorwaarden zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank van het arrondissement Kortrijk.

Voor vragen, klachten of opmerkingen over deze algemene voorwaarden of producten of diensten kan u terecht op maaike@fun-dament.be.


Privacybeleid 

Art. 32
Fundament respecteert de privacy van alle cliënten en zorgt ervoor dat persoonlijke informatie vertrouwelijk wordt behandeld.
Persoonlijke gegevens worden in overeenstemming met de instructies van de cliënt, met deze algemene voorwaarden en met de GPDR-wetgeving behandeld.

Details omtrent het privacybeleid staan in de Privacypolicy op de website van Fundament.